Tietosuoja ja rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE Henkilötietolaki 10§
TIETOSUOJASELOSTE Henkilötietolaki 10§ ja 24§

Rekisterin nimi
Taloustaivas Oy:n asiakas- ja alihankintarekisteri

Rekisterinpitäjä
Taloustaivas Oy
Sinikalliontie 7, 02630 Espoo
Y-tunnus: 2882534-6

Rekisteriasioita hoitava yhteyshenkilö
Mikko Sopanen, Taloustaivas Oy
Puhelin: 010 517 0722
Sähköposti: mikko@taloustaivas.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietoja voidaan käyttää Taloustaivas Oy:n asiakassuhteiden
hoitamiseen, hallintaan ja kehittämiseen. Tietoja voidaan myös käyttää markkinointitarkoituksiin sekä yrityksen toiminnan kehittämiseen.

Rekisteröidyt henkilöryhmät
Asiakasrekisterissä henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva asiakassuhde tai potentiaalinen asiakassuhde.
Alihankintarekisterissä henkilöllä on tai on ollut rekisterinpitäjään olemassa oleva alihankintasuhde tai potentiaalinen alihankintasuhde.

Asiakasekisterin tietosisältö
Nimi
Yhteystiedot
Yritys ja asema
Yrityksen toimialaluokka
Yrityskoko ja liikevaihto tai -luokka
Yrityksen yhteystiedot
Muita yrityksen toimintaa kuvaavia luokittelutietoja
Asiakashistoria
Alihankintarekisterin tietosisältö
Nimi
Yhteystiedot
Työhistoria
Suositukset

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilötietoja kerätään asiakas- ja alihankintasopimuksesta tai muutoin
suoraan rekisteröidyltä. Tietolähteenä voi olla asiakkaan tai alihankkijan
itsensä, yrityksensä tai työnantajansa puolesta rekisterinpitäjälle jättämä
tarjouspyyntö tai muu yhteydenotto, jonka yhteydessä rekisteröity on ilmoittanut tiedot. Mahdollisiltas yhteistyökumppaneilta saatu tieto voi sisältää myös henkilötietoja. Lisäksi henkilötietoja voidaan kerätä myös Suomen Asiakastiedosta sekä muista vastaavista julkisista ja yksityisistä rekistereistä.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja voidaan luovuttaa ja siirtää Taloustaivas Oy:n alihankkijoille
henkilötietolain rajoituksin sekä viranomaisille lakisääteisissä tapauksissa.

Tietojen siirto EU-alueen tai ETA-alueen ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä Euroopan Unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteita
Manuaalinen aineisto
Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla ainoastaan tietoon oikeutetuille.

ATK:lla käsiteltävät tiedot
Asiakas- tai alihankkijatietojen haun ja käsittelyn mahdollistavat
käyttöoikeudet ovat vain niitä työtehtäviinsä tarvitsevilla työntekijöillä tai mahdollisilla alihankkijoilla. Palvelin ja tietokanta on suojattu asianmukaisesti. Tietoliikenneyhteydet asiakasrekisteriin on salattu. Rekisterin tietoja käsittelevät henkilöt ovat lakisääteisen salassapitovelvollisuuden alaisia ja/tai ovat allekirjoittaneet asiaa koskevan vaitiolositoumuksen.

Tarkastus- ja korjaamisoikeus
Rekisteröidyllä on myös oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja pyytää virheellisten tietojen korjaamista. Tarkastus- ja oikaisupyyntö tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto tulee tehdä rekisterinpitäjälle kirjallisesti.